خانه / داستان های ما / ما کجا هستیم ؟

ما کجا هستیم ؟

فعالیت شماره ٨ عنوان فعالیت: ما کجا ھستیم؟

مضمون: کائنات

صلاحیتھا:تجسم، استدلال زمان: ۴۵دقیقه

ادراك ما در باره موقعیت مان در جھان تا حد زيادي به میزان آگاھي ما از جھان پیرامون ما بستگي دارد.

در اين فعالیت دانش آموزان با استفاده از عنصر تخیل پرواز كرده و به خود و محیط خود از دريچه فرا دست نگاه ميكنند. انتظار ميرود دانش آموزان در اين پرواز موقعیتھاي پیش آمده را تحلیل و نگاھي نو به جايگاه خود در نظام آفرينش داشته باشند.

انتظارات عملکردي خاص: · طرح پرسشھاي مناسب و تشخیص مسئله · پیشبیني نتايج و پیامدھا و بروز رفتار خردمندانه · شناسايي تفاوتھا، شباھتھا و رابطه ھا ·

استفاده از زبان صحیح و دقیق براي توضیح ايده ھا و تصمیمھاي خود · ارزشمند دانستن مطالعه و پژوھش · اصلاح و ارتقا نگرشھاي خود نسبت به پژوھش و يافته ھاي علمي انتظارات عملکردي مشترک · بررسي پديده ھا و روابط بین آنھا · بررسي قوانین حاكم بر روابط بین پديدهھا · بروز عمل اخلاقي در مراودات روزانه خود · استخراج معنا و مفھوم از تجارب خود · شناسايي راه ھاي چگونگي يادگیري خود · جانبداري از ارزشھاي ديني

مواد و وسايل آموزشي: کتاب ما کجا ھستیم؟ ، نوشته مھدی معینی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرايند اجرای فعالیت: بھتر است به تعداد دانش آموزان کتاب وجود داشته باشد، یا اینکه تصاویر کتاب را در اندازهای بزرگتر تھیه کرده و ھنگام خواندن کتاب، تصویر ھر صفحه را روی تابلو قرار دھید. 

کتاب را برای دانشآموزان بخوانید. سپس از دانش آموزان بخواھید چشمھایشان را ببندند، خودشان را مثل پسرک کتاب تصور کنند حالا تصور کنند که بالا رفتھ اند، حالا بالاتر رفته و از بالای کلاس، سپس بالای مدرسه، خیابان، شھر، استان، کشور، قاره، کره زمین، منظومه شمسی، کھکشان راه شیری و. . . . . موقعیت خود را مجسم کنند.

سعی کنید با تشویق دانش آموزان به تصویرسازیھای ذھنی، آنھا تجسم دقیقتری از موقعیت خود در ھر مرحله داشته باشند. این کار را تا 5 دقیقه می توانید ادامه دھید. دانش آموزان بخواھید راجع به مسائل زیر فکر کرده و صحبت کنند.

با این تجسم به نظر شما زمین کوچک است یا بزرگ؟ کشورھا چطور ؟ ) تلاش کنید دانش آموزان با استفاده از زبان صحیح به نسبی بودن مفاھیم توجه کنند( شما چطور ؟ آیا در این تجسم کوچک بودید یا بزرگ؟ آیا انسان به ھمان اندازه که نسبت به کل جھان کوچک است از نظر توان و قدرت ھم کوچک است؟ نظرتان راجع به غرور و خودخواھی با این تجسم چیست؟ حالا از – – – – – سؤال آخر را از جھات مختلف مورد بررسی قراردھید. یکی از ابعاد این است که در این تجسم انسان یکی از مخلوقات است لذا تکبر بر سایر مخلوقات ناپسند است اما از بعد دیگر مقایسه با سایر موجودات زنده و غیرزنده، نوع انسان دارای توانمندیھایی است که او را از سایر موجودات متمایز و »خلیفه الله« میسازد. البته این عبارات را مستقیما به دانش آموزان منتقل نکنید زیرا نتیجه مورد نظر حاصل نمیشود.

آنھا باید در گفتو گو خود به این مفھوم دست یابند.

توصیه ھای اجرایی: فعالیت تكمیلي:از دانش آموزان بخواھید راجع به تفاوتھا و شباھتھای انسان با سایر موجودات در جھان فکر کرده و در صورت امکان با دوستان یا خانواده خود صحبت کنند.

درباره مرجان منصوری

مطلب مشابه را بخوانید

‍ چرا میگن ایشالا 120 ساله شی؟ نمیگن 130 ساله شی؟

در دوران هخامنشیان سال کبیسه وجود نداشت همیشه اسفند ماه 29 روز بوده،در تقویم آن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.