خانه / تست های ما / آزمون نگارش پایه ششم

آزمون نگارش پایه ششم

1 ) در عبارت « سپیدار نالید » کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است ؟   

1) کنایه                      2) شخصیت بخشی                       3) منادا                        4) تشبیه 

2 ) کدام یک از راه های افزایش مهارت و توانایی در نویسندگی نیست ؟   

1) خاطره نویسی             2) شرح حال نویسی               3) رونویسی                 4) خلاصه نویسی 

3 ) کدام کلمه جمع نیست ؟   

1) غزلیات                    2) شروط                         3) تیمار                         4) آفات  

4 ) کدام گزینه ترکیب وصفی است ؟   

1) مداد محسن            2) مرد قوی                      3) جور تبر                    4) میهن من  

5 ) فهم خود را از ضرب المثل زیر در یک بند توضیح دهید ؟  

« شکر نعمت نعمتت افزون کند »   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6 ) عبارات زیر را به نثر ساده بنویسید ؟   

هرگز نرسد به منزل عشق        بی بدرقه ی تو کاروان ها     

آن شاخ که سر برکشد و میوه نیارد             فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار    

7 ) با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید ؟   

درخت کاج : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

تخته سیاه : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8 ) در مصراع زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید ؟   

« سعدیا ! مرد نکو نام نمیرد هرگز »  

منادا :  

حرف ندا :  

9 ) با کلمه ی « دوست » یک جمله عاطفی بسازید ؟  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) کلمه های زیر را به چیز های مناسب تشبیه کنید و در یک جمله به کار ببرید ؟   

ایران : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

پدر : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11 ) با نثری زیبا کوه و دریا را با هم مقایسه کنید و در سه سطر بنویسید ؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12 ) در عبارات زیر چه نوع آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟  

الف ) از هفت خان رستم گذشته است . ( ………………………. )  

ب ) شهید چون شقایق سرخ است . ( ………………………… )  

ج ) خروشید و جوشید و بر کند خاک         زسمش زمین شد همه چاک چاک ( ……………………. )  

د ) مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد . ( …………………….. ) 

13 ) دانش آموز عزیز از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کنید و حداقل 10 سطر انشا بنویسید .  

الف ) درباره ی زیباترین فصل سال. 

ب ) چگونه سر مشق و الگوی دیگران باشیم ؟  

ج ) اگر سنگ و صخره ای در زندگی نباشد هرگز صدای آب زیبا نخواهد بود .  

موضوع انتخابی : ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

به یادماندنی و منصور باشید .

درباره مرجان منصوری

مطلب مشابه را بخوانید

آزمون نگارش پایه ششم

1 ) مخالف کلمات زیر را بنویسد .   مفید :                               ضعیف :                                   خاموش :                                       تفاوت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.