خانه / تست های ما / آزمون ادبیات – شماره ۱

آزمون ادبیات – شماره ۱

1 ) كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟
1) گيرنده                     2) گراي                    3) گرفتار                     4) بگيرند

 

2) در جمله مقابل مفعول كدام گزينه است؟                      « برّه ها را در اواخر بهار از شير مي گيرند.»
1) برّه ها                       2) بهار                     3) شير                        4) اواخر


3 ) كدام گزينه اسم وصفت نيست؟
1) پروردگار بي همتا                   2) چاپلوسان ثنا گو             3) وزيران لايق                4) منادي آزادي  


4 ) در كدام گزينه مفرد و جمع كلمه صحيح است؟
   1) امور / اوامر               2) شام /  شامگاهان              3) حق / حقوق                  4) كاتب / كتب


5 ) كدام فعل مركب نيست؟

   1) ايمان آورد                  2) تصميم گرفت                 3) دل بست                   4) خشمگين شد


6 ) دركدام گزينه تشبيه به کار رفته است؟
   1) آب آيينه است پهناور                      2) رود تيره چو طوفان خروشيد    3) چشمه زيبا از کوه جوشيد.             4) چهره بگشاد همچو برق خنديد


7 ) بيت « شيخ بخنديد وبگفتش اي سليم      اين درخت علم باشد اي عليم » از چند جمله تشکيل شده است؟
۱)     سه جمله                     2) چهار جمله                  3) پنج جمله                        4) شش جمله


8 ) كدام گزينه تركيب اضافي است؟
1) برگ سبز                     2) انسان دانا                  3) بازيهاي المپيك                4) پسر شجاع


9 ) تعداد جمله هاي كدام مصراع ، كمتر است؟
1) تا چه خورم صيف چه پوشم شتا      2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت     3) به كاويدن دشت بردند رنج               4) چشمه كم كم خشك شد بي آب شد


10 ) « در چهار كلمه داده شده ، گزينه متفاوت با سه گزينه ديگر را مشخص نماييد .»
1) كسل كننده          2) خسته                 3) خسته كننده           4) ملال آور      

1) فاتح                     2) فتحه                   3)  مفتوح                   4) افتتا ح      

۱) پيكان                  2) اتومبيل                3) پژو                        4) مزدا     

۱) شامگاه                  2) آنگاه                   3) نگاه                        4) بيگاه


11 ) در عبارت (( اي ايران از کوير نمک تا جنگل هاي سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستايي کوچک در دامنه هاي بينالود زيبا، دوستت داريم .))  به ترتيب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟

 1) چهار/ دو               2) پنج/ چهار              3) شش/ پنج                  4) پنج / پنج


12 )  کدام گزينه به معناي « دانا و دانشمند » است؟
 1) صاحب                   2) سرور                    3) فاضل                          4) رازي      


13 ) كدام فعل نا گذرا مي باشد؟
 1) افكند                     2) انداخت                    3) بخشيد                    4) لرزيد


14 ) كدام جمله ضمير نقش مفعولي دارد؟
1) آهسته به طرف او رفتم .                                 2) من با شما حرف زدم.   3) مسعود آنها را ديد.                                        4) اوخسته شد.


15 ) از چهار بيت زير ، پيام ومفهوم كدام بيت با بقيه فرق دارد؟
1) زكوشش به هـر چيز خـواهي رسيد                        بـه هر چيـز خواهي كمـاهي رسيـد  

2) نـا برده رنج گنـج ميسر نمي شود                          مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد  

3) گـرت پـايـداري اسـت در كــار هـا                     شـود سـهل پـيش تـودشـوار هـا  

4) زنـيـرو بـود مــرد را راسـتـي                             زسستـي كـژي زايـد و كـاستـي


16 )  كدام گزينه به معني « همگي » است؟
1) تن به تن               2) سر به سر                   3) پشت به پشت                 4) جان به جان


17 ) در جمله مقابل چند قيد به كار رفته است ؟      « حميد ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »
۱) يك قيد                    2) دوقيد                        3) سه قيد                          4) چهار قيد


18 )در عيد …………………………… دين اسلام كامل شد.
1) عيد فطر                2) عيد قربان                 3) عيد مبعث                     4) عيد غدير


19 ) متضاد كلمه خرسند كدام گزينه است؟ 

1) آزمند                    2) غمگين                       3) مستمند                       4) فرهمند

20 ) كدام شاعر « آدميت را شريك بودن درغم ديگران بودن » مي داند؟

1) فردوسي                2) مولوي                        3) سعدي                          4) نظامي

به یادماندنی و منصور باشید .

 

درباره مرجان منصوری

مطلب مشابه را بخوانید

آزمون نگارش پایه ششم

1 ) مخالف کلمات زیر را بنویسد .   مفید :                               ضعیف :                                   خاموش :                                       تفاوت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.